Events Page

โครงการประชุมวิชาการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2564 SIRAD 2021 เรื่อง Welcome on (Tumor) Board

รังสีวิทยากับโรคมะเร็งเป็นของคู่กัน ในยุคที่โรคมะเร็งมีวิวัฒนาการอยู่เสมอ องค์ความรู้และการรักษาจึงต้องมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วองค์ความรู้ทางรังสีวิทยาล่ะมีการพัฒนาก้าวตามอย่างไรให้ทันเกมมะเร็ง.. ซึ่งท่านจะพบคำตอบได้ในงานประชุมนี้

เข้าร่วมประชุม

09 - 10 Sep 2021
Event date
เฉพาะผู้ลงทะเบียนจาก Siriraj Conference

Past events

Program

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Schedule_update
Schedule_update
Sponsor
poster