Events Page

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2021)

การสอนการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน การวินิจฉัยเบาหวานชนิดอื่นๆ (Other type Diabetes) การแก้ปัญหาและรักษาในกรณีผู้เป็นเบาหวานที่มีอาการซับซ้อน (Complicated case DM) ความรู้โรคเบาหวานใหม่ๆ ทันสมัย (Last updated evidence) การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 การจัดอาหารสำหรับผู้มีภาวะพิเศษ เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต เทคนิคขั้นสูงในการปรับพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลเวลาไม่สบาย หรือได้รับการรักษาด้วยยา Steroid การดูแลรักษาเบาหวานในผู้ป่วยวิกฤติ การรักษาเบาหวานให้หายขาด เทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาแผลเท้าเบาหวาน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบาหวาน (CGM, Insulin pump, technology for DM complication management) รวมถึงการทำวิจัยด้านเบาหวาน หลักสูตรนี้เหมาะกับ: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

เข้าร่วมประชุม

14 - 16 Jul 2021
Event date
เฉพาะผู้ลงทะเบียนจาก Siriraj Conference

Past events

Program

Schedule_update
poster