Events & Conference

Cancer Nursing during COVID-19 in 2021

24 - 25 Jun 2021

เฉพาะคนที่รับชม live เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ยังคงมีแพร่การระบาดอย่างต่อเนื่องและมีภาวะความรุนแรงของโรคมากขึ้น เนื่องจากพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบกัระบบสาธารณสุขทั่วโลกรวม ในการหามาตรการรองรับกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สูงกว่าคนทั่วไป และเกิดอันตรายมากขึ้นเมื่อเชื้อ เข้าสู่ปอด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับชีวิตของผู้ป่วย การลดจำนวนผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อลดความแออัด ในการมาตรวจรักษาช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบกับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและอาจเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับระบบการบริการ การวางแผนกระบวนการดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ

poster
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ยังคงมีแพร่การระบาดอย่างต่อเนื่องและมีภาวะความรุนแรงของโรคมากขึ้น เนื่องจากพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบกัระบบสาธารณสุขทั่วโลกรวม ในการหามาตรการรองรับกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สูงกว่าคนทั่วไป และเกิดอันตรายมากขึ้นเมื่อเชื้อ เข้าสู่ปอด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับชีวิตของผู้ป่วย การลดจำนวนผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อลดความแออัด ในการมาตรวจรักษาช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบกับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและอาจเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับระบบการบริการ การวางแผนกระบวนการดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ดำเนินรายการ:  นางสาวเบญจวรรณ   ธงภักดิ์ ปราบภัย

วิทยากร:
1. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. พว.จุฬาพร  ประสังสิต  งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

3. พว.วันเพ็ญ  เอี๊ยะเผ่าพันธ์  งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

4. พว.รติดาพร  อิสสะโร  งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

5. พว.กฤติยา  ใจดี  งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

6. พว.พิมพิกา  เบาโพธิ์  งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

7. อ.พญ.ชญามน  ทักษ์ประดิษฐ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

8. พว.วิชุณีย์  แซ่เล้า  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

9. พว.รุ่งนภา  บัวสุวรรณ  งานการพยาบาลรังสีวิทยา

10. พว.นิยดา  พิพัฒน์ภานุกุล  งานการพยาบาลรังสีวิทยา

11. พว.รัชดาภรณ์  เรืองวิเศษ  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

12. พว.พรรณทิพย์  แบ็งเวอนิสต์  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

13. พว.รวีวรรณ  แสงประเสริฐ  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

14. พว.ลดาวัลย์  คุ้มภิญโญบุญ  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

15. รศ.นพ.วิศิษฏ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

16. รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาล

17. ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

18. พว.ศรีอรุณ  ธนะรัชติกานนท์  ศูนย์บริรักษ์ศิริราช

19. นางสาวศิรินทิพย์  ขัติยะกาญจน์  แขกรับเชิญ

20. พว.มธุรส  กอมบอฟ  งานการพยาบาลรังสีวิทยา