Events & Conference

Fragility Fracture Network: A Comprehensive Care Model for Fragility Fracture

17/10/2020, 13:30 - 16:30

CME 2 คะแนน, CMTE 2 คะแนน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

หัวข้อนี้จะนำเสนอกระบวนการการดูแลผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่ระยะก่อนระหว่าง และหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักได้รับการรักษาโดยเร็ว และบัองกันการกิดกระดูกหักซ้ำ โดยจะนำเสนอในรูปแบบ case presentation ร่วมกับแนวทางการปฏิบัติรักษาผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักของโรงพยาบาลศิริราชด้วย

 SICMPH2020, Vaccination, COVID-19, ผู้สูงอายุ

poster
หัวข้อนี้จะนำเสนอกระบวนการการดูแลผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่ระยะก่อนระหว่าง และหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักได้รับการรักษาโดยเร็ว และบัองกันการกิดกระดูกหักซ้ำ โดยจะนำเสนอในรูปแบบ case presentation ร่วมกับแนวทางการปฏิบัติรักษาผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักของโรงพยาบาลศิริราชด้วย

 SICMPH2020, Vaccination, COVID-19, ผู้สูงอายุ

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Fragility Fracture Network: A Comprehensive Care Model for Fragility Fracture

วิทยากร:
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม

รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์

รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ผศ.ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
อ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์

อ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย

คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ผู้ดำเนินการอภิปราย:
รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
Sponsor