Events & Conference

Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

20/02/2021, 13:15 - 16:30

CME 2 คะแนน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ปัญหาทางหู คอ จมูก ในผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เช่น หูอื้อ หรือหูตึง การรับกลิ่นลดลง นอนกรน มะเร็งในช่องปาก ผู้ดูแลควรใส่ใจ สังเกตอาการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาร่วมกับฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

 SICMPH2020, Diet, Health, EP8

poster
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ปัญหาทางหู คอ จมูก ในผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เช่น หูอื้อ หรือหูตึง การรับกลิ่นลดลง นอนกรน มะเร็งในช่องปาก ผู้ดูแลควรใส่ใจ สังเกตอาการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาร่วมกับฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

 SICMPH2020, Diet, Health, EP8

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
วิทยากร:
รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน

รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ผศ. นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง

ผศ. นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ผศ. พญ.สุวัจนา  อธิภาส

ผศ. พญ.สุวัจนา อธิภาส

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ผศ. นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์

ผศ. นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นางบรรณพัชร์  ปิ่นแก้ว

นางบรรณพัชร์ ปิ่นแก้ว

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ผู้ดำเนินการอภิปราย:
รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน

รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Sponsor