Events & Conference

EP.13 - Fall Prevention and Home Modification in The Elderly

17/07/2021, 13:15 - 16:30

CME 2 คะแนน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

เนื้อหาโดยสรุปของหัวข้อ : ความสำคัญและสาเหตุของปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันการหกล้มในทุกระดับตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง การคัดกรองความเสี่ยงภาวะหกล้ม การประเมินและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงภาวะหกล้มให้ครบทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงภาวะหกล้ม

 SICMPH2020, SICMPH2021, Health, EP13

poster
เนื้อหาโดยสรุปของหัวข้อ : ความสำคัญและสาเหตุของปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันการหกล้มในทุกระดับตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง การคัดกรองความเสี่ยงภาวะหกล้ม การประเมินและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงภาวะหกล้มให้ครบทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงภาวะหกล้ม

 SICMPH2020, SICMPH2021, Health, EP13

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ดำเนินรายการ (Moderator)
ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล  ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รายชื่อวิทยากร (Speaker)
1.รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม  ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2.อ. นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร   ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
3.รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sponsor