Events & Conference

EP.10 - Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly

24/04/2021, 13:30 - 16:30

CME 2 คะแนน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

The Myth of Sepsis in The Elderly ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปและอาการแสดงที่ไม่จำเพาะเจาะจง โดยการนำเสนอครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางการวินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังการบรรยายสามารถให้การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cardiac Arrest in Elderly เนื้อหาจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล โดยเน้นข้อมูลการดูแลที่จำเพาะและสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต

 SICMPH2020, SICMPH2021, Health, EP10

poster
The Myth of Sepsis in The Elderly ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปและอาการแสดงที่ไม่จำเพาะเจาะจง โดยการนำเสนอครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางการวินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังการบรรยายสามารถให้การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cardiac Arrest in Elderly เนื้อหาจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล โดยเน้นข้อมูลการดูแลที่จำเพาะและสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต

 SICMPH2020, SICMPH2021, Health, EP10

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ดำเนินรายการ (Moderator) : อ. พญ.ทิพา ชาคร  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รายชื่อวิทยากร (Speaker)

1. ผศ. พญ.วันสิริ ชัยสิรินทร์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

2. ผศ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

3. อ. พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

4. อ. นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

5. อ.พญ.นลินาสน์ ขุนคล้าย  คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Sponsor