Events & Conference

Pitfall in Vaccination in Older Adults

19/09/2020, 13:30 - 16:00

CME 2 คะแนน, CMTE 2 คะแนน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่ส่งผลถึงการตอบสนองของวัคซีน ชนิดของวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ตลอดจนแนวทางบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีน ติดตามข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ SAR-CoV2 (Covid-19) ของประเทศไทยและนานาชาติ

 SICMPH2020, Vaccination, COVID-19, ผู้สูงอายุ

poster
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่ส่งผลถึงการตอบสนองของวัคซีน ชนิดของวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ตลอดจนแนวทางบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีน ติดตามข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ SAR-CoV2 (Covid-19) ของประเทศไทยและนานาชาติ

 SICMPH2020, Vaccination, COVID-19, ผู้สูงอายุ

Program & Speaker

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Pitfall in Vaccination in Older Adults

วิทยากร:
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

พญ.สุชาดา เจียมศิริ

ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควมคุมโรค
ผู้ดำเนินการอภิปราย:
นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส

นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Sponsor